ประกาศแล้ว! เก็บภาษีเงินดิจิตอลคริปโตโทเคน 15% ของกำไร

กฎหมายที่ออกมามีผลบังคับคือถ้าผู้ลงทุนมีกำไรหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนเหรียญดิจิทัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% โดยคนที่จ่ายกำไรให้ (Exchange) มีหน้าที่หักไว้และนำส่งสรรพากร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

“(ซ) เงินส่วนแบ่งของกําไร หรือผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ได้จากการถือหรือ ครอบครองโทเคนดิจิทัล

(ฌ) ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคา เป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน” มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น

(ฉ) ของ (๒) ในมาตรา ๕๐ แห่งประมวลรัษฎากร

“(ฉ) ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๔) (ซ) และ (ฌ) ให้คํานวณหักในอัตรา ร้อยละ ๑๕.๐ ของเงินได้”

แชร์:

ข่าวหลัก คริปโตเคอเรนซี่. วารสารข้อมูล LetKnow.News มุ่งมั่นให้ได้มาตรฐานสูงสุดด้านการสื่อสารมวลชน. คุณต้องการแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ของคุณให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมหรือไม่? ติดต่อเราได้ที่ news@letknow.com